Termeni si Conditii

Condiţii generale
Acești termeni de utilizare guvernează utilizarea acestui site, furnizat de compania noastră. Prin accesarea acestui site, indicați confirmarea și acceptarea acestor condiții de utilizare.
Vă recomandăm să studiaţi acest document cu atenţie înainte de a începe utilizarea acestui website sau a serviciilor sale.
Utilizarea în continuare a acestui website sau a serviciilor sale este echivalentă cu o confirmare explicită a acceptării tuturor prevederilor acestui document.
ZenFest îşi rezerva dreptul de a modifica acest document în orice moment şi în orice fel. Modificările respective vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. Din acest motiv, vă invităm să recitiţi periodic prezentul document. Dacă, în orice moment, doriţi să nu mai acceptaţi în întregime prevederile acestui document, aveţi posibilitatea de a nu mai utiliza acest website.
Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor şi condiţiilor conţinute în prezentul document.
Acest website, care poate fi accesat public la adresa http://www.zenfest.ro, denumit în continuare în acest document “zenfest.ro”, este un produs al S.C. ZEN EMPIRE S.R.L.-D (denumit în continuare în acest document “ZENFEST”).
Toate drepturile de copiere, reproducere şi distribuţie sub orice formă sunt rezervate şi aparţin ZENFEST, în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.
Conţinutul zenfest.ro şi al publicaţiilor sale nu reprezintă un punct de vedere oficial al instituţiilor, organizaţiilor şi persoanelor care au furnizat informaţiile prezentate în cadrul zenfest.ro.
Echipa zenfest.ro face toate eforturile pentru a furniza permanent informaţii corecte despre parteneri şi serviciile acestora, preluate din surse autorizate, ori de câte ori acest lucru este posibil.
ZENFEST şi zenfest.ro nu pot fi făcuţi răspunzători pentru modul în care un utilizator al website-ului utilizează în orice fel informaţii prezentate în acest website. zenfest.ro şi ZENFEST nu îşi asumă răspunderea, în nici o situaţie, pentru nici o dăuna, pricinuita direct sau indirect, suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării informaţiilor şi serviciilor furnizate de zenfest.ro.
ZENFEST şi zenfest.ro nu pot garanta faptul că sistemele informatice sau programele software folosite pentru afişarea sau transmiterea informaţiei pe/de pe zenfest.ro sau în orice altă formă nu conţin viruşi ori alte secvenţe distructive de cod sau alte proprietăţi distructive, deoarece aceste sisteme şi programe software nu sunt realizate de către/sub controlul ZENFEST sau zenfest.ro.
Fiecare utilizator al zenfest.ro este de acord că, la cererea ZENFEST, să exonereze de răspundere zenfest.ro şi ZENFEST pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

Proprietatea intelectuală
Prin utilizarea acestui website recunoaşteţi că zenfest.ro şi toate serviciile şi produsele oferite sau comercializate prin intermediul zenfest.ro au fost dezvoltate, compilate, pregătite, verificate, selectate şi aranjate de către ZENFEST prin utilizarea unor metodologii care implică un consum substanţial de efort, timp şi bani şi că ele constituie proprietatea intelectuală a ZENFEST (după caz).
Conţinutul şi designul zenfest.ro, precum şi orice alt material având legătura cu zenfest.ro trimis prin e-mail sau furnizat în orice altă modalitate (spre exemplu: ghiduri, articole, design şi orice alte materiale) aparţin ZENFEST şi colaboratorilor săi (acolo unde acest lucru este specificat expres) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Cu excepţia situaţiilor precizate expres în prezentul document, este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea conţinutului şi designului zenfest.ro fără a deţine o permisiune scrisă prealabilă în acest sens din partea ZENFEST. Este interzisă în orice situaţii utilizarea numelui zenfest.ro sau ZENFEST sau a oricăror derivări care fac trimitere la numele zenfest.ro sau ZENFEST fără aprobarea scrisă prealabilă a ZENFEST.
Orice persoană fizică sau juridică poate contacta zenfest.ro şi poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natură, în limitele reglementarilor legale în vigoare. Trimiţând orice informaţie sau material către zenfest.ro sau ZENFEST, recunoaşteţi ZENFEST dreptul deplin, permanent şi irevocabil de a modifica şi utiliza informaţiile sau materialele respective în orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta şi comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informaţii. Recunoaşteţi că nu aveţi nici un drept de a solicita orice formă de contraprestaţie pentru aceste informaţii sau documente. Pentru toate aceste informaţii şi materiale, garantaţi în mod explicit că: (a) deţineţi sau controlaţi conform legii toate drepturile care vă permit să transmiteţi informaţiile sau documentele respective; (b) ca aceste informaţii sau documente sunt adevărate; (c) că utilizarea acestor informaţii sau documente nu încalcă prevederile prezentului document şi nu afectează alte persoane. ZENFEST şi zenfest.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate legată de aceste informaţii sau materiale.

Utilizarea conţinutului ” zenfest.ro”
Este interzisă utilizarea zenfest.ro şi a serviciilor şi produselor oferite sau comercializate prin intermediul zenfest.ro în modalităţi sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale în vigoare sau prevederilor prezentului document.
Fiecare utilizator al zenfest.ro accepta să nu utilizeze, transfere sau distribuie nici una din informaţiile prezentate prin intermediul zenfest.ro într-o manieră care ar putea constitui concurenta pentru zenfest.ro.
Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a zenfest.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.
Este interzisă redistribuirea sau publicarea informaţiilor şi documentelor prezentate în cadrul zenfest.ro sau sub numele zenfest.ro fără acceptul scris prealabil al ZENFEST, indiferent de instrumentele prin intermediul cărora se realizează distribuirea (radio, televiziune, presa scrisă, reţele de calculatoare, afişarea în cadrul altor păgâni web). Este interzisă utilizarea zenfest.ro şi a informaţiilor oferite prin intermediul său pentru crearea unei baze de date. Este interzisă utilizarea zenfest.ro şi a informaţiilor oferite prin intermediul său pentru a îmbunătăţi calitatea altor informaţii vândute sau oferite de un utilizator al zenfest.ro către terţe părţi.
Este interzisă utilizarea numelui zenfest.ro şi a ZENFEST precum şi denumirile serviciilor oferite prin intermediul zenfest.ro în orice mod care creează în mod eronat impresia că există o legătură directă între persoana care utilizează aceste nume sau denumiri şi proprietarii, administratorii sau angajaţii ZENFEST sau zenfest.ro.
Orice altă situaţie neprecizată aici necesita consultarea şi acordul prealabil al ZENFEST.
Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, în privinţa acestui site, ZENFEST are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: furnizarea de servicii pe internet, furnizare de bunuri şi servicii, publicitate şi reclamă, statistică şi marketing.
Sunteţi obligat(a) să furnizaţi unele dintre aceste date (indicate explicit în anumite pagini din site) şi puteţi în mod opţional să furnizaţi alte informaţii suplimentare (indicate în anumite pagini din site), toate aceste informaţii fiind necesare pentru furnizarea de servicii pe internet. Refuzul furnizării informaţiilor obligatorii de către dvs. determina imposibilitatea accesării serviciilor unde v-au fost solicitate informaţiile obligatorii respective.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajaţii şi anumiţi colaboratori ai ZENFEST care se ocupa de furnizarea şi de întreţinerea infrastructurii legate de serviciile pe internet oferite pe acest site, precum şi anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, în funcţie de condiţiile de utilizare ale fiecărui serviciu.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datata şi semnată, la ZENFEST, strada Bucureşti nr.74, etaj 1, Cluj-Napoca.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
Observaţie:
• orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
• orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Buletinele informative electronice
Zenfest.ro poate transmite părţi din conţinutul său prin buletine informative transmise prin intermediul postei electronice (e-mail). Utilizarea informaţiilor transmise prin intermediul buletinelor informative se va realiza în concordanţă cu prevederile prezentului document.
Respectarea procedurii de abonare la buletinele informative al zenfest.ro echivalează cu acceptarea explicită a dreptului ZENFEST şi/sau a operatorilor săi de marketing direct de a păstra, prelucra şi utiliza datele furnizate în momentul abonării în condiţiile Legii 677/2001.
Prin abonarea la buletinele informative al zenfest.ro sunteţi de acord să fiţi incluşi în baza de date a ZENFEST şi să primiţi ocazional informaţii promoţionale prin e-mail sau poşta. Membrii înscrişi în baza de date certifica faptul că îşi cunosc drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
ZENFEST poate deţine informaţii despre dumneavoastră, oferite de dumneavoastră printr-un formular de înregistrare. Aceste informaţii pot include, printre altele, numele, adresa, numere de telefon etc.
Informaţiile despre dumneavoastră pot fi folosite doar în scopuri asociate comercializării şi promovării serviciilor şi/sau produselor zenfest.ro şi ale ZENFEST, cum ar fi: procesarea cererilor dumneavoastră; oferirea de produse şi/sau servicii către dumneavoastră; facturare; soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor făcute de către dumneavoastră; contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poştă, e-mail sau telefon) în legătură cu oferte de produse şi servicii ale zenfest.ro şi ale ZENFEST; înregistrarea informaţiilor despre dumneavoastră în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor şi/sau a altor beneficii.

Tranzacţii
zenfest.ro poate fi folosit de către unii dintre partenerii săi de afaceri drept bază pentru vânzarea sau promovarea unor produse şi servicii. În această situaţie, contractul care va reglementa relaţia dintre cumpărător şi furnizorul de produse şi servicii respectiv nu va implica zenfest.ro şi ZENFEST.

Politica de returnarea
Îmi vor fi restituiți banii în cazul în care evenimentul nu va mai avea loc?
Bineînțeles, banii vor fi restituiți tuturor participanților plătitori în cazul în care evenimentul nu se va mai desfășura. Solicitările de restituire pot fi trimise la adresa contact@zenfest.ro, în cazul acesta se anulează înscrierea la eveniment. Tuturor participanților care vor opta pentru această variantă li se va returna integral suma achitată în termen de 14 zile lucrătoare după solicitarea scrisă.
Biletul achiziționat pentru evenimentul anulat sau amânat poate fi folosit la un alt eveniment marca ZENFEST. Solicitarea poate fi trimisă la adresa contact@zenfest.ro înainte de eveniment cu cel puțin 48 de ore. Se achita diferența de preț, dacă este cazul prin banca sau cu numerar la faţa locului.

Cum pot verifica dacă plata taxei de participare a fost efectuată?
Imediat după efectuarea plății, vei primi un e-mail de confirmare a plății. Dacă în termen de 48 de ore de la efectuarea plății nu ai primit răspunsul nostru, ne poți contacta telefonic la numărul 0744 218 738 sau pe e-mail la adresa contact@zenfest.ro

Dacă am efectuat plata, dar nu mai doresc să particip la eveniment, voi primii banii înapoi?
În cazul în care te răzgândești și nu mai dorești să participi la eveniment, dar ai efectuat deja plata, banii iți vor fi restituiți cu condiția să ne anunți telefonic la numărul 0744 218 738 cu cel puțin 14 zile înainte de începerea evenimentului. Restituirea se face pe baza solicitării trimisă pe email (contact@zenfest.ro) în 15 zile lucrătoare.

Am făcut o greșeală în timpul rezervării și am efectuat plata de două ori. Ce trebuie să fac?
În cazul în care plata s-a efectuat de două ori pentru aceleași tichet de acces, banii iți vor fi restituiți cu condiția ne anunți telefonic la numărul 0744 218 738 și să trimiţi dovada plății duble (ordin de plată, extras de bancă) la adresa de e-mail contact@zenfest.ro și proformă sau factura pe baza căruia ai făcut plățile (după caz). Restituirea se face pe baza solicitării trimisă pe email în 14 zile lucrătoare.

Cum știu dacă înscrierea mea a fost finalizată cu succes?
Dacă în formularul de înscriere alegi plată prin card, vei fi direcționat către o altă pagină, securizată, unde vei putea introduce datele cardului şi suma de plată (plata se face pe platforma MobilPay şi nu presupune alte costuri decât costurile de transfer operate de banca unde ai cardul) – aceasta modalitate de plată este cea mai rapidă varianta de validare a înscrierii.

Securizarea metodei de plată pe platforma MobilPay
Toate tranzacțiile bancare de pe site vor fi efectuate într-o manieră securizată, prin partenerul ZENFEST, fiind garantul acestei securități din punctul de vedere al efectuării plaților online şi se obligă să protejeze toate datele şi informațiile personale ce au legătura cu modalitățile de plată online.
Toate informațiile introduse în vederea efectuării unei plăti online (numărul cadrului, parola, data validității cardului) nu vor fi stocate pe serverele ZENFEST ci vor fi exclusiv în sarcina partenerului de procesare a plăţilor.

Livrarea serviciilor promise
Ai 200% garanţie, adică dacă participi la eveniment şi din orice motiv nu eşti mulţumit de calitatea serviciilor şi informaţiilor primite, îţi restituim toţi banii achitaţi, iar în plus rămâi cu toate materialele pe care le-ai primit la eveniment. Restituirea se face pe baza solicitării scrise trimisă pe email (contact@zenfest.ro) în maxim 5 zile de la finalizarea evenimentului.

Modificarea conţinutului său a condiţiilor de utilizare
ZENFEST îşi rezerva dreptul de a modifica, adăuga, suspenda sau şterge porţiuni ale conţinutului zenfest.ro sau de a schimba specificaţiile tehnice legate de utilizarea zenfest.ro în orice moment. De asemenea, ZENFEST îşi rezerva dreptul de a restricţiona, temporar sau permanent, accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conţinut al zenfest.ro.
Prezentul document poate fi modificat în orice moment, fără o notificare a utilizatorilor zenfest.ro. Cea mai recentă versiune a termenilor şi condiţiilor de utilizare poate fi accesată în documentul publicat în această pagină.

Forţa majoră
zenfest.ro este un serviciu activ nonstop (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână). zenfest.ro poate suferi întreruperi temporare ale funcţionării în scopul realizării de activităţi de întreţinere.
ZENFEST nu poate fi făcut responsabil pentru nici o întârziere sau eroare în conţinutul furnizat de către zenfest.ro sau de către publicaţiile apărute în legătură directă cu zenfest.ro, dacă întârzierea sau eroarea a rezultat direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţă sau ZENFEST. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare al echipamentului tehnic utilizat de către ZENFEST, funcţionarea defectuoasă sau oprirea serverelor pe care este postat zenfest.ro, lipsa funcţionarii conexiunii la Internet, acţiunea viruşilor informatici, accesul neautorizat în sistemele zenfest.ro, erorile de operare, greva etc.

Diverse
Verificarea informaţiilor din zenfest.ro
ZENFEST urmăreşte permanent să ofere informaţii actualizate şi corecte. În cazul apariţiei oricăror erori de această natură, utilizatorii sunt invitaţi să anunţe un reprezentant al zenfest.ro, care va verifica în cel mai scurt timp posibil situaţia semnalată şi va opera eventualele corecţii necesare. În acest scop vă invităm să utilizaţi pagina de contact.
Servicii cu termeni de utilizare distincţi.
Unele servicii oferite de zenfest.ro pot face obiectul unor termeni şi condiţii de utilizare diferiţi, care vor fi afişaţI în cazul fiecărui astfel de serviciu la loc vizibil putând fi studiaţi înainte de folosirea serviciului.
În particular, vă recomandăm să citiţi termenii şi condiţiile de utilizare ale serviciului de informare oferit de către zenfest.ro, la adresa http://zenfest.ro.

Publicitatea în zenfest.ro
În interiorul conţinutului zenfest.ro pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. ZENFEST nu este responsabil în nici o măsură pentru conţinutul acestor mesaje publicitare. De asemenea, ZENFEST nu este responsabil pentru conţinutul paginilor web la care se face trimitere din conţinutul zenfest.ro.

Notificări
Orice notificare oficială către zenfest.ro sau ZENFEST trebuie trimisă în scris, prin intermediul postei sau al faxului, la adresa sau numărul de fax menţionate în pagina de contact.
Orice altă modalitate de contact are caracter neoficial şi va fi considerată ca având doar un rol de informare generală.

Legea aplicabilă şi jurisdicţia
Drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezentul document pentru zenfest.ro şi ZENFEST, pe de o parte, şi fiecare utilizator al zenfest.ro, pe de altă parte, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate şi guvernate de legea romana în vigoare.
Orice litigiu care are ca obiect drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezentul document va fi adus spre soluţionare în fata instanţelor romaneşti.
Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentului document sunt dovedite că nu se încadrează în prevederile legale în vigoare sau că nu pot fi aplicate pe deplin, acestea vor fi aplicate în măsura maximă posibilă, iar toate celelalte prevederi ale prezentului document vor rămâne în vigoare.